tech10.dk

....
Om Tech10-teamet
​..
​About the Tech10 team

​....

....

​..

....

Henrik Houborg - Managing Partner - Tech10

....

Henrik servicerer vores kunder på daglig basis med Rekruttering, Konsulentservices, projekter og rådgivning på IT og forretningsrelaterede områder. Internt arbejder Henrik med at udvikle virksomheden sammen med Tine og holder derudover styr på vores aftaler og økonomi. 

Henrik har en stor interesse i IT og digitaliseringens samspil med forretningens udvikling og bruger sin store erfaring fra IT-branchen i at bygge broen mellem Forretningen, Teknologierne og Menneskene, der skal arbejde med udvikling, forandring eller drift omkring store IT-projekter. Ved siden af dette arbejder Henrik på bestyrelsesniveau omkring IT-startups og bæredygtighed. 

Henrik har mere end 30 års erfaring fra IT/konsulent branchen og desuden 3 års erfaring med ledelse af et softwarehus i revisionsbranchen. Karrieren har budt på opgaver i store virksomheder som Siemens, Ericsson, Olivetti, Mærsk Data, IBM og KMD, hvor Henrik har ledet alle områder og berørt mange IT-discipliner i et IT-firma fra forretning til softwareudvikling og infrastruktur til drift i forskellige ledelsesroller. 

Henrik har en diplomuddannelse fra CBS og en bachelor i afsætning og udenrigshandel 

Kontakt Henrik 
+45 41398405 

..

Henrik services our clients on daily basis with recruitment, consultancy services, projects and advisory on IT related matters. When not interacting with clients Henrik develops the business along with Tine and keeps track of contracts and economy. 

Henrik has a deep interest for IT and digitalization in the business perspective using his vast experience from IT in building the bridges between Business, Tech and the People who must develop, change or operate the IT projects. Henrik is also active board member in IT start-up business working with sustainability. 

Henrik has worked in the IT sector for more than 30 years and 3 years in the auditing/accounting sector managing a software company. During his tenure at different companies like Siemens, Ericsson, Olivetti, Mærsk Data, IBM and KMD, he has managed all areas and touched many disciplines within an IT company from business to software development and operations in different managerial positions. 

Henrik holds a diploma from CBS and a bachelor’s in marketing economics 

Contact Henrik 
+45 41398405 

....

Tine Meisner - Managing Partner – Tech10 

....

Tines fokus er at styrke det gode samarbejde med vores kunder. Vores internationale netværk har især Tines opmærksomhed. Tine hjælper vores unikke kandidater når der er brug for særlig bistand til deres afklaringsproces.  Internt arbejder Tine med strategi og forretningsudvikling sammen med Henrik og Tine er tovholder på procesoptimering og faglighed. 

Tine har en stor interesse for forretningsudvikling salg og marketing. Tines mangeårige erfaring fra konsulentbranchen og entreprenørånd giver Tech10 en flyvehøjde med en forretningsmæssig ballast som kun få virksomheder i har adgang til. 

Tine har mere end 30 års erfaring fra konsulentbranchen. Tine har arbejdet for nogle af de store konsulenthuse som Rambøll Management, AS3 og Kjerulf & Partners og som selvstændig primært indenfor strategiimplementering, change management, procesfacilitering og erhvervs-psykologi. Tine er medforfatter til bøger om nye tilgange til forandringer, om Appreciative Inquiry i en nordisk kontekst. 

Tine er den fødte iværksætter. Hun elsker at sætte spændende projekter i søen. Hun drives af nysgerrighed og entusiasme samtidig med at hun har en vedholdenhed og ukuelighed som gør at en stor del af projekterne kommer i mål. 

Tine er udannet på RUC, psykoterapeut, har en mangeårig systemisk konsulent uddannelse, HD i organisation, samt årelange selvstudier inden for erhvervs-psykologi, strategi- og forretningsudvikling. 

Kontakt Tine 
+45 2478 8656 

..

Tine's focus is to broaden and build the cooperation with our customers. Our international network has Tine's attention in particular. Tine helps our unique candidates when special assistance is needed for their clarification process. Internally, Tine works with strategy and business development together with Henrik, and Tine is responsible for process optimization and professionalism. 

Tine has a great interest in business development, sales, and marketing. Tine's many years of experience from the consulting industry and entrepreneurial spirit give Tech10 a commercial ballast that only a few startup companies have access to. 

Tine has more than 30 years of experience in the consulting industry. Tine has worked for some of the large consulting companies such as Rambøll Management, AS3, and Kjerulf & Partners, and as a freelancer primarily within strategy implementation, change management, process facilitation and business psychology. Tine is co-author of books about new approaches to changes - Appreciative Inquiry in a Nordic context. 

Tine is a entrepreneur by hart. She loves to start exciting projects. She is driven by curiosity and enthusiasm at the same time as she has persistence and indomitability which means that a large part of the projects reaches the finish line. 

Tine is educated at RUC, a psychotherapist, has many years of systemic consultant training, HD in the organization, and years of self-study in business psychology, strategy, and business development. 

Contact Tine 
+45 2478 8656 

....

Klaus Bruselius Jensen, Manager - Talent Recruitment, Tech10 

....

Klaus er uddannet Datamatiker samt Professionsbachelor i IT & Økonomi. Klaus har bl.a arbejdet med headhunting af IT-profiler i en årrække, inden han startede i Tech10 i 2021. 

Klaus har følgende opgaver i det daglige: Kandidatsearch, dialog med potentielle kandidater, kompetence-afdækning, faglig og personlig match-making. Ved siden af Talent recruiment arbejder Klaus med at udbrede og optimere vores digitale universer og er vores lokale IT-guru 

Klaus er som person opfindsom, analytisk og hurtig til at lære nyt. Fritiden går med at udforske IT, musik, film og escape rooms. 

Kontakt Klaus 
+45 61102288 
kbj@tech10.dk 

..

Klaus is educated as Datamatician and Professional Bachelor in IT & Economics. Klaus has, among other things, worked with headhunting of IT profiles for a number of years before he started at Tech10 in 2021. 

Klaus has the following daily tasks: Candidate search, dialogue with potential candidates, competence screening, professional and personal match-making. Beside talent recruitment, Klaus works to expand and optimize our digital universes and is our local IT guru 

As a person, Klaus is inventive, analytical and quick to learn new things. Free time is spent exploring IT, music, films and escape rooms. 

Contact Klaus 
+45 61102288 
kbj@tech10.dk 

....

Mohammed Raheel Chauhan, Manager - Talent Recruitment, Tech10 

....

Hos Tech10 sidder Raheel primært med kandidat-search, kompetence-afdækning, faglig og personlig match-making, headhunting samt rekrutteringsanalyser. 

Raheel har en stærk teoretisk HR-indsigt, og har mere end 5 års erfaring indenfor personaleledelse og rekruttering. Han har beskæftiget sig med alt fra rekrutteringsprocesser, headhunting, personaleansvar, Employee Branding, onboarding-forløb til trivselsundersøgelser og arbejdsmiljøprojekter. 

Raheel er som person hjælpsom, ansvarlig, har et stort drive og kan kommunikere på 5 forskellige sprog. Han interesserer sig for IT, fotografering, rejser og god mad. 

Raheel har en bachelor i HA Jur. samt en kandidat i Læring og Forandringsprocesser. En fællesnævner for samtlige af Raheels tværfaglige semesterprojekter er at fokus har været på områderne rekruttering, onboarding, ledelse og Employee Branding. 

Kontakt Raheel  
+45 2274 8340 

..

At Tech10, Raheel primarily work with candidate search, competence identification, professional and personal matchmaking, headhunting and recruitment analyses. 

Raheel has a strong theoretical HR insight and has more than 5 years of experience in personnel management and recruitment. He has worked with everything from recruitment processes, headhunting, personnel responsibility, Employee Branding, onboarding processes to employee satisfaction surveys to work environments projects. 

Raheel is helpful, responsible, has a great drive and can communicate in 5 different languages. He is interested in IT, photography, travel, and good food. 

Raheel holds a bachelor’s degree in HA Law and a master's degree in Learning and Innovation Change Management. A common denominator for all of Raheel's interdisciplinary semester projects is that the focus has been in the areas of recruitment, onboarding, management and Employee Branding. 

Contact Raheel  
+45 2274 8340 

....

Jonathan Vosgerau Schrøder - Head of Information , Tech10 

....

Jonathans ansvarsområder ligger indenfor forretningsudvikling, markedsføring & salg, CRM, analyse og research. Yderligere har han kompetencer indenfor kandidat-search og hjælper til på dette område når de mest komplekse kandidater skal findes. 

Jonathan har været med på rejsen siden Tech10´s opstart og har dermed haft forskellige roller gennem virksomhedens udvikling. Jonathan har deltaget i erhvervscase- og innovationskonkurrencer og har en masterclass i forretningsforståelse. Han brænder for den kommercielle del af forretningen og at følge organisationens udvikling. 

Jonathan læser ved siden af sit arbejde for Tech10 en Bachelor i Europæisk Business på CBS. 

Kontakt Jonathan 
+45 27590128 

..

Jonathan´s responsibilities include Business Development, Marketing & Sales, CRM, Analysis and Research. Furthermore, he has candidate-search skills and helps out with recruiting when it comes to finding the most complex candidates. 

Jonathan has been a part of the journey since the start of Tech10 and has had different roles in the company and its growth. Jonathan has participated in business case and innovation competitions and has a masterclass in business understanding. He is motivated by the commercial side of the company and following the development of the organisation. 

Jonathan is studying for a Bachelor´s in European Business at CBS besides his work for Tech10. 

Contact Jonathan 
+45 27590128 

....